Sloopmelding

Wanneer u wilt slopen of verbouwen en uw woning is gebouwd vóór 1994, dan kan de gemeente u vragen om een asbestinventarisatierapport. Dit rapport is nodig bij een sloopmelding en dient als leidraad voor een asbestsanering.

Sloopmelding in plaats van sloopvergunning

Met de invoering van het Bouwbesluit vervalt de omgevingsvergunning voor het slopen van bouwwerken volgens de Woningwet. In plaats daarvan geldt nu een meldingsplicht. Wel is het mogelijk dat volgens andere wetgeving zoals de Monumentenwet voor het slopen een vergunning nodig is.

Paragraaf 1.7 ‘Procedure sloopwerkzaamheden’ bevat voorschriften voor de sloper. De sloper is degene die ook de sloopmelding doet. Ook een ander mag onder voorwaarden deze melding doen.

De meldingsplicht, in plaats van een vergunningplicht, betekent geen enkele verlaging van de prioriteit voor de asbestverwijdering. De toelichting op deze paragraaf benadrukt dit. Men kan een sloopmelding via het omgevingsloket indienen.

Wanneer is een sloopmelding verplicht?

  • Men moet een sloopmelding indienen als er meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt.
  • Ook moet men een sloopmelding indienen als men asbest gaat verwijderen.

Bij kleine verbouwingen zonder asbest is dus geen sloopmelding nodig. Als men tijdens een kleine verbouwing asbest vindt wat men moet verwijderen, is een sloopmelding alsnog nodig.

Een aantal beroeps- of bedrijfsmatige verwijderingshandelingen zijn niet meldingsplichtig. Deze handelingen staan in het besluit beschreven. Een voorbeeld hiervan is het verwijderen van geklemde vloerplaten onder verwarmingstoestellen.

Verder zijn van de meldingsplicht vrijgesteld een sloop:

  • volgens een besluit volgens artikel 13 van de Woningwet
  • de toepassing van bestuursdwang of het opleggen van een last onder dwangsom
  • van een seizoensgebonden bouwwerk.