Asbestinventarisatie

Hoofdtaak van d’Asbestlogisch is de uitvoering van asbestinventarisaties.
Een asbestinventarisatie is een onderzoek waarbij de asbesthoudende materialen in kaart gebracht worden. Deze bevindingen worden dan opgesteld in een asbestinventarisatierapport.

Een asbestinventarisatie bestaat uit?

Geschiktheid van het asbestinventarisatierapport:
Voor de werkzaamheden zal met de opdrachtgever worden overlegd wat het doel is van de opdracht, dit om het noodzakelijke onderzoek uit te voeren voor de geschiktheid van het asbestinventarisatierapport.
• Niet geschikt voor asbestverwijdering, risicobeoordeling noodzakelijk (dit is wanneer er een asbestverontreiniging in het bouwwerk of object is aangetroffen);
• Geschikt voor uitsluitend de verwijdering van het in dit rapport genoemde asbesthoudend materiaal (dit is wanneer er geen destructieve handelingen verricht zijn, maar wel zichtbaar asbest is aangetroffen);
• Geschikt voor de renovatie zonder de bouwkundige integriteit aan te tasten;
• Geschikt voor volledige renovatie of totaalsloop (voor deze geschiktheid is een volledig destructief onderzoek uitgevoerd waarbij we alle niet toegankelijke delen zoals spouw, koven, schoorstenen, boven plafonds, achter wanden e.d. open hebben gesloopt om te kunnen onderzoeken of er asbest aanwezig is.);

Reikwijdte van het asbestinventarisatierapport
De opdrachtgever bepaalt de reikwijdte van het asbestinventarisatierapport.
De reikwijdte van het asbestinventarisatierapport kan slechts 1 van de volgende 4 omschrijvingen bevatten:
• het gehele bouwwerk of het gehele object;
• een gedeelte van het bouwwerk of een gedeelte van het object;
• het bouwwerk of het object en het gebied rondom het bouwwerk of het object; of
• uitsluitend het gebied rondom het bouwwerk of het object;
Een asbestinventarisatie omvat ten minste het gebied dat na de verwijdering van de asbesthoudende materialen visueel geïnspecteerd wordt als onderdeel van de eindbeoordeling

Deskresearch:
Voor de inventarisatie plaatsvind zoeken we eerst of er al gegevens bekend zijn over het bouwwerk of object of een gedeelte daarvan. We overleggen met de opdrachtgever of er informatie bekend is over asbest in het bouwwerk en zullen, denk hierbij aan al gesaneerde bronnen of al bekende bronnen bij de opdrachtgever.

Melding:
De datum en tijdstip van de asbestinspectie wordt ingevoerd in het LAVS. (Landelijk Asbest Volg Systeem) Dit is verplicht voor iedere asbestinventarisatie en heeft als reden dat de Certificerende instantie een onaangekondigde controle kan uitvoeren. d’Asbestlogisch B.V. heeft TUV als certificerende instantie.

De asbestinventarisatie:
Daarna volgt het onderzoek, waarbij we asbesthoudende bronnen opzoeken en bemonsteren. Soms is hierbij destructief onderzoek nodig. Deze monsters worden daarna geanalyseerd door een RVA geaccrediteerd laboratorium.

Na het ontvangen van de analysecertificaten van de genomen monsters wordt dan het asbestinventarisatierapport gemaakt. De asbesthoudende en asbestvrije bronnen en de rapportage worden toegevoegd in het LAVS.

Sloopmelding
Als kosteloze service bij een asbestinventarisatie kunnen wij voor de klant de sloopmelding doen bij het OLO (omgevingsloketonline).

Asbestsanering/sloop
Als kosteloze service bij een asbestinventarisatie kunnen wij voor de klant offertes aanvragen bij asbestsaneringsbedrijven voor de sanering en/of sloop.

Asbestbeheersplan
Wanneer er asbest geconstateerd is, maar dit niet noodzakelijk verwijderd hoeft te worden kunnen wij voor de klant een asbestbeheersplan opstellen.